21.9.18

Linux port/host forwarding

https://www.linuxquestions.org/questions/linux-networking-3/iptables-forward-port-to-another-host-844467/

iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -d $from_host --dport $from_port -j DNAT --to $to_host:$to_port
iptables -A FORWARD -d $to_host -p tcp --dport $to_port -j ACCEPT
iptables -t nat -A POSTROUTING -j MASQUERADE
sysctl net.ipv4.ip_forward=1

16.4.18

Windows local port forwarding

netsh interface portproxy add v4tov4 listenport=p listenaddress=lip connectport=rp connectaddress=rip

11.1.18

Default to runlevel 3 / multi-user target

systemctl enable multi-user.target
systemctl set-default multi-user.target

26.12.17

Install emerald on Ubuntu 1.10

apt install automake autopoint libtool intltool libdecoration0-dev libwnck-3-dev
./autogen.sh && ./configure --prefix /usr && make && make install


and now nothing...

28.11.17

Chrome standalone full install

Just add standalone=1 as query parameter.

10.8.17

HTTP requests debug in python


# These two lines enable debugging at httplib level (requests->urllib3->http.client)# You will see the REQUEST, including HEADERS and DATA, and RESPONSE with HEADERS but without DATA.# The only thing missing will be the response.body which is not logged.try:    import http.client as http_clientexcept ImportError:    # Python 2    import httplib as http_clienthttp_client.HTTPConnection.debuglevel = 1
# You must initialize logging, otherwise you'll not see debug output.logging.basicConfig()logging.getLogger().setLevel(logging.DEBUG)

6.3.17

7z include files

"\Program Files\7-Zip\7z.exe" a Soccer.zip Soccer\*.java Soccer\*.xml -r

31.10.16

Rtorrent config

# This is an example resource file for rTorrent. Copy to
# ~/.rtorrent.rc and enable/modify the options as needed. Remember to
# uncomment the options you wish to enable.

# Maximum number of simultanious uploads per torrent.
#max_uploads = 5
max_uploads = 15
max_downloads = 0
# Global upload and download rate in KiB. "0" for unlimited.
download_rate = 0
#upload_rate = 10
upload_rate = 200

# Default directory to save the downloaded torrents.
directory = ./incoming

# Watch a directory for new torrents, and stop those that have been
# deleted.
schedule = watch_directory,5,5,load_start=./watch/*.torrent
#schedule = untied_directory,5,5,stop_untied=
schedule = low_diskspace,5,60,close_low_diskspace=100M

# Session directory
session = /home/[USER]/.session

# Listen ports
port_range = 49164-49164

# File integrity
check_hash = yes

# Encryption
encryption = allow_incoming,try_outgoing,enable_retry

# DHT
dht = auto
dht_port = 6881
peer_exchange = yes

21.7.16

Pack WinSxS

dism.exe /online /Cleanup-Image /StartComponentCleanup /ResetBase

30.5.16

CRC32 Linux

apt-get install libarchive-zip-perl
crc32 [file]

8.5.16

Selenium + xvfb + firefox + ruby

apt-get update

apt-get install xvfb firefox

apt-get install software-properties-common make gcc

apt-get install ruby ruby-dev

gem install selenium-webdriver
gem install rspec
gem install ruby-mysql

--

export DISPLAY=:99.0
Xvfb :99.0 &
ruby ffhead.rb

--
#apt-add-repository ppa:brightbox/ruby-ng

3.5.16

Instal·lar youtube-dl


apt-get remove python-pip
easy_install pip
pip install youtube-dl

18.3.16

Acestream Ubuntu 15.10

/etc/apt/sources.list

#AceStream
deb http://repo.acestream.org/ubuntu/ trusty main

apt-get updategpg key? yes
sudo wget -O - http://repo.acestream.org/keys/acestream.public.key | sudo apt-key add -
Reference: http://askubuntu.com/questions/554956/wget-apt-key-add-problem

21.1.16

Configurar kodi a Raspbian

Instalar kodi:
https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?t=99866

Afegir sopcast i acestream al p2p-stream:
https://github.com/alesnav/p2ptv-pi

3.11.15

Minecraft i Ubuntu 15

Error amb el certificat ssl al intentar instalar Minecraft.jar amb l'OpenJDK (8 en el meu cas).

Es soluciona amb:

sudo update-ca-certificates -f

Font: http://askubuntu.com/questions/627426/minecraft-with-openjdk-7-i-get-the-trustanchors-parameter-must-be-non-empty

1.11.15

Instalar drivers nvidia Sabayon i Ubuntu 15.04

Ubuntu

Hi ha un problema amb es compiz per lo que poden instal·larse els drivers oficials d'nvidia però abans s'ha de desactivar l'opció problemàtica del compiz.

Al menú del grub, sense els drivers d'nvidia instalats, editar la línia per iniciar el sistema prement "e" i afegir "nomodeset" a la línia:

linux    /boot/vmlinuz-3.19.0-15-generic root=UUID=d10729f4-fed6-4455-b2eb-3ae6890f5e71 ro nomodeset quiet splash

Amb això ha d'arrancar amb un driver bàsic de video. Instalem el ccsm.

$ sudo apt-get install compizconfig-settings-manager

L'executem i s'ha de desactivar l'opció:

General > OpenGL > X11 Sync Objects > Enabled

A partir d'aquí, jo tinc instalats els drivers nvidia-304 (els que toquen per la GeForce 7500 LE) amb l'apt-get i funciona perfectament. 

Font: https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/compiz/+bug/1425701


Sabayon

Hi ha un bug al live cd de la versió 14, la darrera que s'ha fet amb 32 bits.

Per corretgir aquest bug hem d'editar la línia d'arrencada normal canviant el driver d'X per poder arrancar. Això és afegint-li:

xdriver=nv

Un cop fet s'han de seguir les pases següents:

1. boot the live image in Console mode with xdriver=nv (or xdriver=vesa?)
2. execute this as root: wget -C http://bit.ly/1cdyhm5 -O /tmp/gpu && mv /tmp/gpu /sbin/gpu-configuration && chmod +x /sbin/gpu-configuration
3. execute this as root: /sbin/gpu-configuration --forced-xdriver=nvidia
4. execute this as root: systemctl restart kdm # or gdm if you use GNOME.


L'autor ens indica mode consola però això no funciona, s'ha d'entrar en l'entorn gràfic.

He creat un còpia el script a http://pastebin.com/LH4NzzVS

Font: https://bugs.sabayon.org/show_bug.cgi?id=4529

28.9.15

Imagemagick y el fondo transparent como dios manda

#!/bin/bash
source=$1
in=$1.tmp.png
id=$(echo "$1" | cut -d \. -f1)
out=$2

if [ -z "$2" ]; then
  echo Parametros insuficientes
  exit 1
fi

#
# Add white frame
#
convert $source -bordercolor white -border 1x1 $in


difference="$id".tmp.png
removed_black="$id".tmp.rmblack.png
#removed_black_check="$id".tmp.rmblack.ck.png
matte="$id".tmp.matte.png
matte_negated="$id".tmp.matte.negated.png

# start real
convert $in \( +clone -fx 'p{0,0}' \)  -compose Difference  -composite   -modulate 100,0  +matte  $difference

# remove the black, replace with transparency
convert $difference -bordercolor white -border 1x1 -matte -fill none -fuzz 7% -draw 'matte 1,1 floodfill' -shave 1x1 $removed_black
#composite  -compose Dst_Over -tile pattern:checkerboard $removed_black $removed_black_check

# create the matte
convert $removed_black -channel matte -separate  +matte $matte

# negate the colors
convert $matte -negate -blur 0x1 $matte_negated

# you are going for: white interior, black exterior
composite -compose CopyOpacity $matte_negated $in $out
#composite -compose Dst_Over -tile pattern:checkerboard $out $id.new.check.png

rm $id.tmp*

Grandísimo

30.6.15

Linux - Wifi Acer Aspire V5 122p

Documentació per (intentar) fer anar la wifi des d'alguna distribució linux:

http://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?f=68&t=175145
https://help.ubuntu.com/community/WifiDocs/Driver/bcm43xx
http://ubuntu-master.mirror.tudos.de/ubuntu/pool/restricted/b/bcmwl/

Fins ara només ha funcionat out of the box amb Porteus.
No he aconseguit fer-la anar de cap manera amb Slax 6, ni 7.0.8 ni 7.0.9.

25.6.15

ssh through http proxy

Instalar corkscrew i crear un fitcher de configuració tipus

Host *
  ProxyCommand corkscrew host_del_proxy port_del_proxy %h %p [ruta al fitxer d'autentificació]

Aquest fitxer o bé el posam a .ssh/config, o si li donem un altre nom li passem al ssh mitjançant -F

Fitxer d'autentificació

echo "user:password" > ~/.ssh/proxyauth

--

Més opciones per ssh a travès de proxy http:

https://wiki.archlinux.org/index.php/HTTP_tunneling

Xubuntu general proxy settings

http://askubuntu.com/questions/150210/how-do-i-set-systemwide-proxy-servers-in-xubuntu-lubuntu-or-ubuntu-studio

GPG. pinentry: cannot connect to X server

Generant un parell de claus per encriptar amb gpg via ssh, s'ha produït l'error:

pinentry: cannot connect to X server

Això és degut a un intent de mostrar a l'X un diàleg per introduïr la passphrase. Es tracta d'un paràmetre que depen de com s'hagi fet la instalació de gnupg.

La solució és canviar la configuració de gpg-agent (qui crida a pinentry) per tal de que el sistema empri un altre mètode.

Això és editant gpg-agent.conf, que en el meu cas no existia, així doncs l'he creat així:

~/.gnupg/gpg-agent.conf

El contingut del fitxer és aquest:

pinentry-program /usr/bin/pinentry-curses

I arreglat ;)

font: http://superuser.com/questions/520980/how-to-force-gpg-to-use-console-mode-pinentry-to-prompt-for-passwords

3.6.15

Recopilació de llocs proxy

http://fpl.my-proxy.com/forumlist.txt

# FPL Forum List (2015-06-02)
# Format: forum link|topic link characteristic|whether scan attachment|attachment link characteristic
# FPL 1.05 can read the comments begined with "##"

# If you are not familar with the FPL Formal List format, please refer to this topic first:
# How to add new forums to FPL list: http://forum.my-proxy.com/viewtopic.php?t=8

# If you know other proxy sites, please share them with us at http://forum.my-proxy.com
# About the ranks, please refer to our Leech List Statistics Report: http://fpl.my-proxy.com/liststat.php

## Rank 1, Forum, Free Public Proxy Lists, need login
http://www.proxyfire.net/forum/forumdisplay.php?f=14|showthread.php?t=|0

## Rank 2, Forum, Http Anon & Elite Proxies Daily
http://proxy-masterz.com/vb/f3/|#post|0

## Rank 3, Non-forum, Proxy List / Anonymous (update every hour)
http://www.cybersyndrome.net|pl|0

## Rank 4, Non-forum, Transparent proxies
http://www.freeproxy.ch/proxy.txt

## Rank 5, Non-forum, Fresh Proxies
http://elite-proxies.blogspot.com/

## Rank 6, Non-forum, Fresh Proxies
http://proxy.ipcn.org/proxylist2.html

## Rank 7, Non-forum, All working proxies
http://www.free-proxy-list.ru/free-proxy-list/all-working-proxies.php

## Rank 8, Non-forum, Fresh Proxies
http://www.proxies.cz.cc/

## Rank 9, Non-forum, Fresh Proxies
http://www.proxydb.ru/News.aspx|HTTP|0

## Rank 10, Forum, Anonymous Proxy
http://www.hayatforumda.com/anonymous-proxy/|#post|0

## Rank 11, Forum, Fresh Proxy Forum
http://www.dlnxt.com/f42-proxies/|#post|0

## Rank 12, Forum, Proxies, Need scanning attachments
http://www.lawinaboard.com/forums/index.php?showforum=8|showtopic=|1|act=Attach

## Rank 13, Forum, High anonymous (Elite) HTTP proxies
http://www.final4ever.com/forumdisplay.php?f=144|showthread.php?t=|0

## Rank 14, Non-forum, Only Anonymous Proxy
http://proxy.speedtest.at/proxyOnlyAnonymous.php?offset=0|offset|0

## Rank 15, Non-forum, Fresh Proxies Blog
http://www.proxyvadi.net/proxy-list|-listesi-|0

## Rank 16, Forum, Fresh Proxy Forum
http://www.forum.freeproxy.ru/viewforum.php?f=5|viewtopic.php?t=|0

## Rank 17, Non-forum, Fresh Proxy Blog
http://globalproxies.blogspot.com/

## Rank 18, Non-forum, Fresh Proxies
http://en.soks.biz/?free

## Rank 19, Non-forum, Fresh Proxies
http://bulkinfo.net/Proxy|/Proxy/Article/|0

## Rank 20, Non-forum, Fresh Proxies
http://www.rmccurdy.com/scripts/proxy/good.txt

## Rank 21, Non-forum, Anonymous Proxy Lists
http://www.hackingballz.com/lista_proxys_anonimos|lista_proxys_anonimos/|0

## Rank 22, Non-forum, Fresh Proxies
http://mmm-downloads.at.ua/blog

## Rank 23, Non-forum, Fresh Proxies
http://www.3ghttp.com/daili/zxhttp/|daili/zxhttp/|0

## Rank 24, Non-forum, Http proxy (10 pages), College proxy (2 pages)
http://www.cnproxy.com|proxy|0

## Rank 25, Non-forum, Proxy list
http://www.textproxylists.com/proxy.php?allproxy

## Rank 26, Non-forum, Fresh Proxies
http://anon-proxy.ru/|html|0

## Rank 27, Forum, Need login
http://www.golden-joint.com/index.php?showforum=42|showtopic=|0

## Rank 28, Forum, Black Hat SEO Proxies, Need Login
http://www.blackhatteam.com/f120/|f120|0

## Rank 29, Non-forum, HTTP Proxy Server Lists
http://www.proxiesatwork.com/proxylist.php|page=|0

## Rank 30, Non-forum, Fresh Proxies
http://www.cool-proxy.net/index.php?action=proxy-list|page=|0

## Rank 31, Non-forum, Http high anonymous proxy list
http://proxylists.net/http_highanon.txt

## Rank 32, Non-forum, Fresh Proxies
http://www.ip-adress.com/proxy_list/?k=type

## Rank 33, Non-forum, Fresh Proxies
http://wapland.org/proxy/proxy.txt

## Rank 34, Non-forum, Different anonymities of proxies (8 pages)
http://en.proxy.net.pl/fresh.html|proxy|0

## Rank 35, Non-forum, Proxy list
http://proxy-heaven.blogspot.com/

## Rank 36, Non-forum, Checked proxy list (about 50 pages)
http://www.proxybase.de/en/list-0.htm|list-|0

## Rank 37, Non-forum, Full Proxy Lists
http://www.checkedproxylists.com/proxylists_full.html|proxylist_full_|0

## Rank 38, Non-forum, This list is updated every 15 minutes.
http://www.proxylists.net/proxylist.shtml?HTTP

## Rank 39, Non-forum, Proxy Lists (10 Pages)
http://www.cooleasy.com/|page=|0

## Rank 40, Forum, Anonymous HTTP proxies
http://community.aliveproxy.com/forums/8.aspx|/forums/t/|0

## Rank 41, Non-forum, Fresh Proxies
http://proxy-hunter.blogspot.com/feeds/posts/default

## Rank 42, Non-forum, 30 proxy pages
http://www.haozs.net/Class.asp?ID=17|/Html/?|0

## Rank 43, Non-forum, 300 updated proxies
http://freeproxylists.co

## Rank 44, Non-forum, Fresh Proxies
http://best-proxy.ru/feed

## Rank 45, Non-forum, Fresh Proxies
http://fineproxy.ru/

## Rank 46, Forum, Transparent proxies
http://community.aliveproxy.com/forums/11.aspx|/t/|0

22.5.15

Habilitar gzip en squid sense ecap

Com que no hi ha manera de configurar l'ecap, que és la proposta official per poder tenir compressió gzip a travès de l'squid, la solució és emprar ziproxy (proxy que permet gzip de sèrie) com a pare de l'squid.

Instalem ziproxy:

apt-get install ziproxy

I configurem el proxy pare (ziproxy) al squid:

cache_peer 127.0.0.1 parent 8080 0 proxy-only

12.11.14

fastssh & hts/c (httptunnel)

http://fastssh.com (free ssh servers with expiration date)
http://daniel.haxx.se/docs/sshproxy.html (tunneling documentation & hts/htc sample)
http://thehoster.net (cheap vps servers)

18.8.14

Alcatel 997D Tweak

Rootear

Framaroot (desde Google Play o Aptoide o desde la entrada anterior)

Herramienta de Backup

Instalar CWM Recovery

http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2046865

Para activar hay que instalar Mobileuncle MTK Tools desde Google Play.

Seguir los siguientes pasos para llegar a GravityBox

http://www.htcmania.com/archive/index.php/t-671705.html

Eliminar el tema azul de Jelly Bean

Editar /system/build.prop y buscar la línea:

persist.sys.jrdtheme=001

y cambiar 001 por 000

http://www.movilesdualsim.com/tema/custom-rom-sin-flashear-para-997-con-jb.50788/#post-484037


Lista de aplicaciones que se pueden borrar si no se usan

http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1394501

28.3.14

Optimize for low RAM server

http://www.narga.net/optimizing-apachephpmysql-low-memory-server/

mosquitto 1024 limit

https://answers.launchpad.net/mosquitto/+question/223788

Roger Light (roger.light) said : #1 

The system wide limit doesn't get applied because upstart sets the limits. Try editing /etc/init/mosquitto.conf and adding this line:
limit nofile 4096 4096

10.9.13

Soccer Center

Descripción básica

Soccer Center es una aplicación para el sistema operativo Android (a partir de la versión 2.2) que permite el seguimiento de los diferentes torneos de fútbol de todo el planeta.

En función del torneo se dispone de mayor o menor nivel de detalle en la información. Pasamos desde los eventos menos conocidos de los que se dispone de goles, tarjetas rojas y una comparativa 'head to head', hasta los más populares en los que se llega a nivel de evaluación estadística de cada jugador en sus diferentes facetas defensiva, ofensiva y asociativa durante el encuentro.

Actualmente cubre en profundidad la Bundesliga alemana, la Serie A italiana, la Serie A brasileña, la League 1 de Francia, Eredivise holandesa, la Premier League inglesa, la Premier League rusa, la Liga española, la segunda división inglesa y la MLS de norteamérica. Además de los principales torneos internacionales: UEFA Champions League, UEFA Europa League, Copa Confederaciones, Mundial, Eurocopa, Copa de Africa, etc... Así como partidos destacados, encuentros oficiales o amistosos entre las selecciones nacionales más importantes, clásicos, finales, etc...

Y por otro lado el resto de torneos del mundo con diferentes niveles de detalle (la primera división argentina, la liga turca, la griega, la noruega, la ucraniana, la japonesa, etc... estarían en el siguiente escalón).

La aplicación parte de cuatro secciones principales:
 • Directo: Vista en vivo del panorama futbolístico de los torneos visibles del usuario, con un listado de los partidos, su estado y sus resultados.
 • Torneos: Consulta de los torneos accesibles desde la aplicación.
 • Seguimiento: Enlace rápido a los jugadores/equipos/torneos seleccionados por el usuario y la opción de búsqueda de jugadores en la base de datos.
 • Noticias: Sección de noticias de diferentes fuentes internacionales.


Características destacadas

 • Información de partidos y clasificaciones actualizada en vivo.
 • Calendarios completos mostrando fechas en hora local.
 • Detección automática del torneo regular local.
 • Alineaciones con detalle de eventos incluidos y evaluación del jugador en vivo.
 • Eventos con información adicional.
 • Head to head en cada partido con clasificación en vivo y pronóstico medio según hasta 16 casas de apuestas.
 • Sumario en vivo con evaluación del equipo, posesión, precisión de pase, penaltis, faltas, corners, ocasiones de gol, tiros al palo, balones recuperados, etc...
 • Detalle pormenorizado por jugador al final del encuentro.
 • Rankings de goleadores, sanciones, faltas recibidas, regateadores, valor estadístico, pases, peso, altura...
 • Acceso directo a los de datos de más de 20.000 futbolistas.
 • Enlaces rápidos a torneos, equipos y jugadores.


Servidor principal

Como base para la aplicación se ha configurado un servidor donde funcionan los principales procesos de sincronización de datos y donde reside la API que interacciona con la aplicación.

 • Configuración de un VPS sin DNS via SSH corriendo Ubuntu 12.04 Server.
 • Servidores instalados y configurados: Apache 2.2, MySQL 5.5 y Squid 3 funcionando como proxy transparente y gestor de la caché para quitar carga al servidor web.
 • Generación de scripts en bash y php para la sincronización de la información principal de las diferentes fuentes con la base de datos, y cronificación.
 • Generación de scripts en bash y php para el cálculo de informes adicionales, y revisión de los datos sincronizados y otros procesos periódicos.
 • Implementación de un sistema propio para el control de múltiples servidores proxy, que permite la monitorización remota, el balanceo en caso de desconexión, la gestión de los intentos de reconexión y la notificación de incidencias.
 • Backoffice (PHP + Ajax) para la administración (cuya única tarea es la activación/desactivación manual de torneos).
 • Sistema de backup de datos y fuentes.


Esquema

En el esquema actual se han configurado varios servidores proxy auxiliares que conectan de manera permanente con el servidor principal mediante SSH, estableciendo túneles seguros en ambos sentidos.

Entre ellos, los servidores proxy con IP dinámica se encargan de recabar la información más pesada, menos frecuente o más prescindible, actualizándola en la base de datos principal.

El servidor central mediante una API escrita en php envía información en formato JSON según solicita la aplicación del móvil o tablet.


Conclusión

El mayor logro técnico de Soccer Center es el establecimiento automatizado de un vínculo directo y la sincronización de los datos de varias importantes webs (en cuanto a estadísticas de fútbol mundial se refiere).

Este proyecto supone mi primera experiencia de programación en Android. Actualmente, tras 5 meses meses publicada, dispone de cerca de 1250 usuarios activos y 5300 descargas.

22.2.13

Aplicaciones interesantes


Cameyo 2.0.878
SPYTECH SpyAgent 7.56
GOM Media Player 2.1.47.5133
FileCenter Lite 7.1.0.83

brothersoft.com

9.8.12

Optimizar Windows XP

Como desactivar la carpeta Prefetch en Windows XP | www.SceneBeta.com

Ruta para desactivar el prefetch:
HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/CurrentControlSet/Control/Session Manager/Memory Management/PrefetchParameters

Esto elimina la gestión del Prefetch de windows. Arranque más rápido del sistema y más lento de las aplicaciones.

Borrado del archivo de paginación:
C:\pagefile.sys

Eliminar contenido de directorios temporales y cachés:
C:\Documents and Settings\[User]\Configuración local\Temp
C:\Documents and Settings\[User]\Configuración local\Archivos temporales de Internet
C:\WINDOWS\Temp
C:\WINDOWS\system32\CCM\Cache

3.4.12

ssh ProxyCommand

http://www.statusq.org/archives/2008/07/03/1916/
http://benno.id.au/blog/2006/06/08/ssh_proxy_command

2.3.12

Fer backups de mysql

http://www.roseindia.net/tutorial/mysql/mysqlbackup/mysqldump.html

10.10.11

Instal·lar VLC al Gentoo

A aquesta url s'explica...
http://www.videolan.org/vlc/download-gentoo.html

Realment això del gentoo és tant fàcil com cercar "gentoo xxx" al google i tot s'apareix!

Comandaments de Sabayon

Sincronitzar portage: emerge --sync
Sincronitzar amb portage: equo rescue spmsync
Verificació de llibreries: equo libtest
Refer dependències inverses: revdep-rebuild
Netejar equo: equo cleanup; equo cache clean
Actualitzar environment, configuracions i mòduls: update-env; update-etc; update-modules

23.9.11

Coses sobre xfce4 i lxdm

Xerrant del Sabayon, Gentoo, amb l'entorn xfce.

1. Instal·lar els plugins pels panells, n'hi ha uns quants, fent equo search xfce4 els podem veure.

2. Instal·lar thunar-volman (gestor de muntatge de volums/discs), thunar-archive-plugin (botó dret -> comprimir) i tumbler (pels thumbnails).

3. Instal·lar net-misc/ntp per mantenir sincronitzat es rellotge.

4. Editar el tema de lxdm i posar-li Xfce-dusk com a tema pels controls.

5. Fer captures amb imagemagick: import -window root arxiu.png

12.9.11

Comandes del grub després d'instal·lar

* For informations how to configure grub-2 please reffer to the guide:
* http://dev.gentoo.org/~scarabeus/grub-2-guide.xml
* Running: grub-mkconfig -o '/boot/grub/grub.cfg'
Generating grub.cfg ...
Found background image: default-splash.png
Found linux image: /boot/kernel-genkernel-x86-2.6.39-sabayon
Found initrd image: /boot/initramfs-genkernel-x86-2.6.39-sabayon
Found Windows Vista (loader) on /dev/xxx1
Found Microsoft Windows XP Professional on /dev/xxx2
Found Ubuntu 11.04 (11.04) on /dev/xxx1
done
* Remember to run grub2-install to install your grub every time
* you update this package!

31.8.11

TODO XFCE

- Editar menú principal
- Instal·lar cursors pes ratolí
- Temes del lxdm
Arxiu de configuració principal: /etc/lxdm/lxdm.conf
Arxius dels temes: /usr/share/lxdm/themes

30.8.11

XFCE: Treure el gdm i canviar-lo per un altre dm (slim)

Com deixar de veure el punyetero gdm del Gnome3 per loguejar-te gràficament, que poc o res té a veure amb un entorn XFCE.

Lo primer, deshabilitar el gdm al inici del sistema.

# rc-update show | grep dm

I localitzem el gdm, xdm o kdm i el treiem (jo suposaré que tenia gdm al boot):

# rc-update del gdm boot

A partir d'aquí ja podem seguir aquesta guia de Gentoo (des del punt 3 si ja tenim instal·lat XFCE). :p

26.8.11

Instal·lació de XFCE a Sabayon 6

Instal·lar la base de XFCE.
# equo update; equo install xfce4-meta

Gestor de fitxers:
# equo install thunar xfce-extra/thunar-archive-plugin-0.3.0 xfce-extra/thunar-shares-plugin-0.2.0_p20101105 xfce-extra/thunar-vfs-1.2.0 xfce-extra/thunar-volman-0.6.0 xfce-extra/transd-0_p20110501

Ara, instal·lem la resta de coses, des d'Entropy, o fent:

# equo search xfce

I de tot el xorro de paquets (la majoria plug-ins pels panells) triem els que volem instal·lar.

Problemes amb gdm
Si la instal·lació se fa amb Gnome o KDE ja instal·lat, és a dir, no és una instal·lació directa amb XFCE. El gdm/kdm se continuarà executant i a jo m'iniciava xfce en anglés.

Per asegurar-nos que la configuració de XFCE la tenim com si haguessim fet una instal·lació neta, podem fer backup del directory home, esborrar-ne els directoris de configuració (tret dels que evidentment no n'afectin (.icons, .mozilla, ...), reiniciar i quedarà arreglat. Ara, millor quitem el gdm del Gnome3...

23.8.11

CCM Cache. Alleugerar Windows XP

Crec que he trobat un dels problemas pel que es meu ordinador de la feina anava tant lent en iniciar i tancar sessió.

Ccmexec.exe, el servei que s'encarrega de cercar actualitzacions del sistema operatiu tenia una cache bastant gran, localitzada en la següent ruta:

C:\WINDOWS\system32\CCM\Cache

El contingut d'aquest directori pot esborrar-se tranquilament.

22.8.11

Deshabilitar protector pantalla en terminal Linux

Pues eso,

$ setterm -powersave off -blank 0

Fuente y más detalles: Deshabilitar protector pantalla en terminal Linux

I wish I can fly...: How to scan share folder using Clamav

I wish I can fly...: How to scan share folder using Clamav

Bootejar des d'un USB amb VirtualBox

El tema és crear un disc dur que tiri d'un dispositiu existent.
Això se pot fer com s'explica en aquest link.

Download and Install VirtualBox (Install to the default path)
Click Start > Run Type diskmgmt.msc and click OK (In Vista/Win7 use the Start > Search Box)
(1) Locate your USB Disk #
Diskmgmt.msc
Open a command prompt cmd.exe (run as admin in Vista/Win7)
Type cd %programfiles%\oracle\virtualbox
Type the following (replace # with your USB Disk number from step 2)
VBoxManage internalcommands createrawvmdk -filename "%USERPROFILE%"\.VirtualBox\usb.vmdk -rawdisk \\.\PhysicalDrive#
Start VirtualBox (run as admin in Vista/Win7) and create a New Virtual Machine Create a New Virtual Machine
When prompted for a Virtual Hard Disk, tick use existing hard disk and select usb.vmdk Select Existing Virtual Disk usb.vmdk
Once you have finished creating your New Virtual Machine, click Start

Configuración de redes en VirtualBox


Instal·lar Grub 2 dins d'un dispositiu

1. Montar la partició del dispositiu dins un directori:
# mount /dev/sdx1 /home/usuari/mnt
2. Entrar dins es directori
# cd /home/usuari/mnt
3. Canviar el directory root
# chroot /home/usuari/mnt
4. Instal·lar Grub al dispositiu
# grub-install /dev/sdx

19.8.11

Configurar Proxy en XFCE (Provat en Xubuntu 11.04)

Afegir aquestes línies:
export http_proxy=http://username:password@proxyserver.net:port/
export https_proxy=http://username:password@proxyserver.net:port/
export ftp_proxy=http://username:password@proxyserver.net:port/

als fitxers ~/.bashrc i /etc/environment

I això per a que funcioni l'apt a través del proxy.
echo 'Acquire::http { Proxy "http://user:password@address:port"; };' | sudo tee /etc/apt/apt.conf.d/02proxy

Fonts: Configurar Proxy en XFCE i aquest fil d'ubuntuforums

16.8.11

Com canviar l'aspecte de la pantalla d'identificació en Ubuntu >=10.04

A n'aquesta entrada s'explica com fer-ho, i ho resumeixo aquí.

Executar:
sudo cp /usr/share/applications/gnome-appearance-properties.desktop /usr/share/gdm/autostart/LoginWindow

Sortir de la sessió de Gnome per tornar al log-in i apareixerà automàticament sa finestra per configurar l'aparença.

Finalment, per desfer el canvi:
sudo unlink /usr/share/gdm/autostart/LoginWindow/gnome-appearance-properties.desktop

La darrera versió en que he provat això ha estat la Natty, 11.04.

8.8.11

Per llegir sobre Ubuntu Unity

Interessant web amb tips sobre el Unity d'Ubuntu.

Ubuntu Unity

27.7.11

Ubuntu 10.10 a Natty Narwhal 11.04, al portàtil

Finalment he actualitzat es portàtil a la darrera versió d'Ubuntu fins el moment, la Natty Narwhal o 11.04.

La principal novetat e inconvenient d'aquesta actualització és es seu canvi d'entorn gràfic per defecte (i per tant, recomanat) de Gnome 2 a Gnome 3 + Unity.

Unity és una shell, una màscara, que preten fer més atractiu i versàtil l'entorn visual.

Costa d'acostumar-se però realment pese a totes les crítiques gratuites (pel mer fet d'atriver-se a fer un pas endavant), trob que s'ha de fer i val la pena fer-ho un esforç per acostumar-s'hi a n'aquest entorn.

Per què? Perquè qui s'hi resisteixi ho passarà pitjor més endavant ja que les distribucions més populars amd Gnome, ja estan gairebé totes migrades a Gnome3 i les que no, ho faran.

Asolit que s'ha de passar a Gnome3 hi tenim des del meu punt de vista, tres opcions:

* Emprar Gnome3 2D... o així l'anomenen, que vindria a ser el Gnome3 sense cap màscara, lo més paregut a Gnome2 per la suposada resistència... ja que segurament hi tiraran per alguna de les dues següents opcions.

* Gnome-shell: A jo no m'ha funcionat ni amb Fedora 15 (que ho portava de sèrie) ni amb Sabayon (que l'han ficat fa poc). Per la meva experiència qui tingui una GPU nVidia ha de creuar els dits.

* Ubuntu + Unity: La shell pròpia de Canonical, Ubuntu. Que per jo és la que té més garanties de futur, bon funcionament i innovacions.


Deixant de banda tot això, faig una recopilació dels links que m'han estat útils després d'aquesta actualització d'Ubuntu:

Get Emerald To Work In Ubuntu 11.04 Natty Narwhal ~ Web Upd8: Ubuntu / Linux blog
Enabling Compiz Fusion On An Ubuntu 11.04 Desktop (With The Unity Desktop) | HowtoForge - Linux Howtos and Tutorials
Indicadores de Unity al estilo de los applets de Gnome - Taringa!
12 Things I did After Installing New Ubuntu 11.04 "Natty Narwhal" | Tech Drive-in
Brightness indicator for Ubuntu Unity

30.6.11

Arreglar el Cron de Gentoo

Don't worry about it, just see if /var/spool/cron exists and if not create it. Then change the permissions to cron:root and 755 for the directory.
Then check for a dir /var/spool/cron/crontabs and if it does not exist create it with permissions root:crontab and 1730 (yes 1730 not 730 )
Last check for directory /var/spool/lastrun with permissions root:root and 750

Font: http://forums.gentoo.org/viewtopic-t-590570-start-0.html

Això m'ha permés editar el crontab del meu usuari però no s'executen els crons..

Per fi funciona, haig de reiniciar el servei després de modificar els crons i s'executen correctament.

29.6.11

Editar archivo de password

Sempre m'oblid com editar el fitxers d'usuaris que poden accedir al proxy.

Comandament: htpasswd /etc/squid/passwd user1

Una bona explicació per configurar usuaris amb contrasenya per un servidor proxy squid: http://www.cyberciti.biz/tips/linux-unix-squid-proxy-server-authentication.html

En Gentoo, aquesta utilitat pertany al paquet app-admin/apache-tools

28.6.11

Sabayon 6

Idò, ja tenim S.O. Ara sí. Rere els intents més seriosos de substituir l'Ubuntu 11.04 malmesa per una distribució no basada en Debian, amb els intents més seriosos i frustrats de Mandriva 2010.2 i Fedora 15, arriba aquesta distribució que me té força convençut des que divendres passat la vaig baixar i provar amb un USB Live.

L'Arch Linux venia abans però vaig tenir problemes per a fer una prova d'instal·lació (un tant peculiar) a una partició del disc dur del portàtil i la va tirar enrere tot i ser a la 6ª posició del ranking de distrowatch.com.

Aquest dia 23 de juny se va llençar Sabayon 6. Una distribució basada en es famós, per complexe i capacitat d'adaptació al hardware, Gentoo.


Una meravella que s'adapta sense contemplacions al hardware, res de problemes amb sa gràfica per fi, i tant li dona ses conyeries de si ses llicències són privatives o open source. Per fi una distribució feta per als usuaris i no pels frikis.

I compte, que és tant xungu com senzill, ja que se'n disposa de tot s'abanic de posibilitats per complicar-te sa vida o fer-te-la fàcil. Si no arriba als nivells d'Ubuntu en facilitats, sí que no requereix grans coneixements ni virguèries per gaudir-la.

Bona distribució.

14.6.11

Jo VS nVidia VS Fedora

Són collonuts els drivers d'NVIDIA però deu ni do, no hi ha distribució en que no costi d'instalar-los, i no és culpa d'NVIDIA si no dels kernels de linux, s'encollonen en intentar ficar uns drivers open source (nouveau) que no xuten ni cap enrere.

Més delicte té Fedora que inclou als seus repositoris el paquet kmod-nvidia que són els drivers pròpis d'NVIDIA, però en comptes de no fotre cap i anar amb vesa per defecte per després poder instal·lar-los opcionalment sense problemes, no, li han de posar els puta open source que no funcionen (és s'única pega que els hi poso).

En fi, sort que l'instal·lació incial de Fedora és molt ràpida. Avui segon round...

-- rectific 27/06/2011 --

Fedora té una opció per instal·lar-se amb drivers genèrics de manera que després se poden instal·lar els propietaris de NVidia. Tot i així, i provant també amb KDE, ha estat imposible fer anar els efectes i finalment he esborrat Fedora del disc dur.

Si bé és una distribució que funciona perfectament i és senzilla d'emprar, no m'agrada sentir-me com un conillet d'índies, ja que se tracta du'n s.o. que incorpora ses darreres novetats en alguns aspectes però en descuida d'altres aspectes molt més útils pels usuaris.Com ara passa amb es Gnome 3 i Gnome-shell que no acaben d'anar bé quan d'altra banda podrien millorar es gestor per instal·lació d'aplicacions, que no el podran fer servir usuaris sense uns coneixements mínims de Linux.

13.6.11

Mandriva 2010.2 a la merda

He baixat Fedora 15 que vindrà a substituir la meva actual, i recent, Mandriva. Perquè?

- L'escriptori KDE 4.4 que du no aplica els temes visuals completament, al firefox i diàlegs propis de la distribució no tenen efecte, i n'hi ha poca informacó al respecte.
- El servidor proftpd no me xuta perquè és una versió antiga, no va com la versió de l'ubuntu, i me nec a investigar-ho perquè està obsoleta.
- Els respositoris no estan actualitzats, me vaig instalar el FF4 manualment i no se'm cauen els anells però no vull tenir que fer-ho per cada versió que treguin.
- La versió 2011 final havia de sortir avui, després de que se retrasés el mes passat, i... no surt, i... té tota sa pinta de que no sortirà, a la seva wiki de desenvolupament hi surt com a Delayed i a més veig massa coses in progress.
- Les notificacions no surten amb es texte complet visible.
- Internet va més lent que amb els altres SO que tinc instal·lats (XP, Ubuntu).

A pesar de que:

- M'agradava tenir un escriptori KDE per poder coneixer-lo millor, ja que és s'opció gràfica més estesa després de Gnome (Fedora va amb Gnome), i en teoria Mandriva és la millor distribució amb escriptori KDE.
- Trobaré a faltar el seu centre de control, una meravella senzilla d'utilitzar que permet configurar sa major part des sistema.

La vaig agafar per renom, al haver-la sentit nombrar moltes vegades i pensant que estava més alta al ranking de distribucions.. sa web que vaig agafar al atzar per mirar la seva reputació no debia estar molt actualitzada perquè Mandriva actualment no està ni al top ten de les distribucions de GNU/Linux.

Fedora és actualment la numero dos, barallant-se per aquest puesto amb Linux Mint. La darrera versió va sortir el passat 24 de maig, està basada en RPM i és promocionada per Red Hat per lo que esper d'aquesta el mínim de qualitat que no he trobat amb Mandriva.

Perquè no Linux Mint? Perquè està basada en Ubuntu.

6.6.11

Servidor Mandriva 2010.2

Divendres passat no pensava fer aquesta entrada, me penedia per la decepció de la gran diferència en acabats que hi ha entre gairebé qualsevol versió d'Ubuntu amb Gnome i Mandriva amb KDE.

Al disc dur nou, quina cosa més lletja i retro és la primera impressió, després d'una instal·lació més complicada i manco vistosa que la d'Ubuntu. Amb preguntes, diàlegs i indicadors de progrés més tècnics i complicats d'entendre sense uns coneixements de grau baix/mig i de vegades alt. I amb la que he tingut des del començament bastants problemes per instal·lar els drivers propietaris d'Nvidia i el gestor d'arrancada.

La primera hora davant la Mandriva i el KDE (que ja havia provat amb altres distribucions de butxaca) va passar pensant en tornar a formatejar i ficar la Natty d'Ubuntu.

Un pic cercada, a la desesperada i sense massa ganes (és la primera entrada del google), una guia (dolenta) de per on podia començar per arreglar això, amb sa gràfica configurada, còdecs instal·lats, compiz rutllant, emerald, menú diferent al de Win..., aparença d'escriptori innovadora, finalment puc tenir sa sensació al meu server de que no visc als 90, o a una favela de la Pampa argentina (amb perdó).


Idò, visualment acomodat i amb uns coneixements mínims del sistema, crec que tiraré endavant amb el servidor Mandriva 2010.2. Distribució basada en RedHat de la que puc, sobre tot, aprendre coses noves.

Primers pasos:

* Puc llençar sa meitat del software que du de sèrie.
* Passar-me per kde-look.org
* Configurar la IP fixa a la xarxa local.
* El servidor ssh va ser el primer que vaig instal·lar però no està funcionant, o això sembla (potser s'ha anat sa llum). Es tallafocs estava activat.
* Instal·lar més servidors, webmin, squid, vnc, apache, php i mysql.
* Instal·lar java i poder compilar.
* Perquè no se pot montar el disc de l'Ubuntu?
* Arreglar l'arrencada del sistema per bootejar des del disc nou per defecte.
* ...

Ubuntu 10.04 a 10.10, al servidor

Fracàs.

Després de comprovar que s'únic problema migrant a 10.10 el portàtil va sortir amb es flash, me vaig decidir a actualitzar es servidor, amb s'intenció innocent de passar a la 11.04 lo més prest posible (perquè me venia de gana).

Si ja duia problemes amb sa tarjeta de vídeo amb sa 10.04, que m'obligava a reinstal·lar cada dos per tres els drivers d'nVidia i el plymouth, d'altra banda, ni va fer acte de presència al servidor. La cosa ha anat a pitjor.

El servidor X no s'ha dignat en cap moment a arrancar amb drivers d'nVidia, que ja eren instal·lats (per enèsima vegada) abans de s'actualització. I ara, per molt que els reinstal·li, no xuten. S'única opció, remoure el fitxer /etc/X11/xorg.conf per a que l'entorn gràfic arranqui amb les opcions i drivers per defecte, amb lo que perdo tots els efectes i acceleració gràfica.

Tot xuta bé, els serveis, però me nego a resignar-me a la consola o a un entorn gràfic (que tinc que iniciar manualment) sense personalitzar, amb es hardware que tinc.

Donc per agonitzant la instal·lació d'Ubuntu d'aquest disc, que va començar amb sa versió 7.04.

Es següent pas és provar coses noves. Disc dur nou, DVD baixat i cremat (amb es portàtil).

Hello Mandriva

10.5.11

SCRIPT: Ping list

Un altre mega script que me penjo per aquí, aquest  per fer-me pings a llistes d'IPs.

rm pings
echo PINGING....
for ip in `cat ip_list | sed 's/[^0-9.:]/ /g' | sed 's/\ .*//g'`
do
  port=`echo $ip | sed 's/^.*://g'`
  ip=`echo $ip | sed 's/\:.*//g'`
  died=`cat died_ip | grep $ip | wc -l`
  if [ $died -eq 0 ]
  then
    rtt=`ping -an -c4 $ip | grep ^rtt | cut -d/ -f5,7 --output-delimiter=" "`
    if [ "$rtt" == "" ]
    then
      rtt=died
      echo $ip >> died_ip
    fi
    echo $ip:$port = $rtt
    echo $ip:$port = $rtt >> pings
  fi
done
echo REVERSED RANKING
cat pings | grep -v died | sort --key=3 -nr
exit 0

Jugar amb Linux

No en trobarem jocs de moda però bé, per passar s'estona aquí tenim una distro dedicada només als jocs.

Live.LinuX-gamers Live DVD 0.9.7

9.5.11

Manipulant es meu router jazztel

Bo i senzill manual de comandaments del iptables:
http://www.efn.uncor.edu/escuelas/computacion/files/Manual%20de%20Uso%20de%20IPTables%20-%20Jorge%20Kleinerman.pdf

Exemple per forwardejar un port: iptables -A INPUT -p tcp --dport xxxx -d x.x.x.x -j ACCEPT

Comandaments per hackeig d'un router similar (amb busybox):
http://www.cyberciti.biz/tips/hacking-the-dlink-502t-router.html

2.5.11

SCRIPT: Notificacions quan s'atura un procés

M'he currat aquest mega script que executo periòdicament amb es cron per enviar-me mails quan s'atura un procés.

I me'l penjo aquí:

ps -ef > process_list
count_active=`cat process_list | grep $1 | grep -v "$0" | wc -l`
if [ $count_active -eq 0 ]
then
  if [ ! -f $1_sent ]
  then
    echo "Current process list attached." | /usr/local/bin/mutt -a process_list -s "$1 is not running" $2
    mv process_list $1_sent
    exit 0
  fi
else
  rm -f $1_sent
fi
rm process_list
exit 0

Tor i Torify

Cercant s'anonimat amb un compte de ssh a un servidor públic, vaig trobar el tor, que si bé no és anònim 100% (pel que vaig llegir ràpidament així com ho feia jo, les DNS se resolien directament sense passar pel proxy).

El comandament era tan simple com per exemple:

$ torify links http://twitter.com

On "links" és un navegador web de consola, i "http://twitter.com" és una pàgina web... però igual funcionaria amb:

$ torify firefox http://check.torproject.com

En, so meu problema era instalar-ho a casa, pq me va fer gràcia. Idò lo recomanat oficialmente és això per Ubuntu:

http://www.torproject.org/docs/debian.html.en#ubuntu

Seguint aquestes instruccions tenim es "tor" bàsic instal·lat. Hi ha moltes coses per xafardejar en això un dia d'avorriment. Ni que realment, necessitem anonimat? Mos fiem dels servidors de tor?

Agh...

Preparació per quan li enxufi a n'això s'Ubuntu 11.04

Vaig recollint tot lo interessant que vaig trobant sobre posibles problemes després d'instal·lar la Natty.

Esper que no me faci falta:
How to Fix Emerald in Ubuntu 11.04: http://abz89.wordpress.com/2011/05/02/how-to-fix-emerald-in-ubuntu-11-04/

Això mola:
Beautiful BURG boot-loader gets Ubuntu 11.04 PPA: http://www.omgubuntu.co.uk/2011/05/beautiful-burg-boot-loader-gets-ubuntu-11-04-ppa/

Una de "coses a fer":
I això de Nautilus Elementary ¿?
http://usemoslinux.blogspot.com/2011/04/algunas-cosas-para-hacer-despues-de.html

Sembla que hi ha bona relació unity<->spotify

24.4.11

Problemes amb Ubuntu 10.10

No recomano s'actualització o instal·lació neta del Ubuntu 10.10 Maverick Meerkat si no voleu que se vos congelin els vídeos flash (en streaming de qualsevol web) al posar-los a pantalla completa.

Problemes detectats fins ara al actualitzar de 10.04 a 10.10:

 • Els vídeos flash queden congelats al mostrar-se en pantalla completa. S'ha de provar varies vegades fins que funciona. Reinstal·lar flash o alternatius ni canviar-li sa configuració serveix de res. El problema és degut als efectes d'escriptori, només al desactivar-los el full screen va bé. No resolt encara, no trob cap solució.

15.3.11

Monitorización de la apertura de archivos y sockets

Dos comandaments útils per monitoritzar l'us dels ports o els fitxers fuser y lsof:

http://www.ac.usc.es/docencia/ASRII/Tema_1html/node10.html

21.7.10

Ubuntu h264 Medibuntu

Per a poder fer streaming amb VLC transcodejant amb H264+AAC.

http://ubuntuforums.org/archive/index.php/t-1117283.html

2.7.10

Adblock Plus

La millor eina per treure molts de banners i publicitats mentre navegues.

Complement del firefox: https://addons.mozilla.org/es-ES/firefox/addon/1865/
Llistes de filtres: http://adblockplus.org/en/subscriptions

Un cop instal·lat i reiniciat es firefox, s'ha d'anar a la llista de filtres i subscriures a la que trobeu més adient. Jo empro sa de Filtros Nauscopicos.

29.6.10

Problemes amb Ubuntu 10.04 LTS

Després des miraculós (per ser bo) upgrade de Karmic a Lucid, pas a apuntar els problemes que estan sorgint:
 • proftpd: Aquest dimoni ha canviat els seus scripts de configuració i ja no s'inicia. L'he tingut que reinstal.lar i encara m'estic barallant per a que els usuaris puguin loguejar-se. Al revisar la configuració havia oblidat desactivar s'opció de RequireValidShell.
 • Control de volum: Ha desaparegut s'icona per canviar es volum de s'àudio. La solució ha passat per afegir a les aplicacións d'inici l'execució de /usr/bin/gnome-volume-control-applet
 • Adobe flash player: No reprodueix s'àudio. He tingut que anar al Synaptic i reinstal.lar es plugin oficial (adobe-flashplugin) i desinstal.lar un tal flashplugin-installer, que no se ben bé d'on ha sortit. Potser que hagin canviat es nom del paquet?

   22.6.10

   Ubuntu 7.04 a 10.04 LTS

   7.04
   Alguns problemes per a configurar sa primera Ubuntu (Feisty) que va entrar al meu PC, amb un servidor web (apache2), php, mysql, etc... i un ftp (proftpd) per administrar-ne els continguts web. Sense oblidar sa IP dinàmica (inadyn) i, en aquells moments, sofrir desconnexions constants per part de telefònica amb els seus problemes tècnics perquè meus cables són vistos a la façana i tal...
   Ho aconseguí i uns mesos després s'equip era ben estable.
    7.04 -> 7.10
   Un dia sa meva Feisty me surt amb que hi ha una tal Gutsy (7.10) i que premés es botonet, i ho vaig fer.
   Es vídeo se va anar a prendre pes cul, sa meva tarjeta nVidia, i m'entretení aprenent a configurar-la correctament per a poder instal.lar pijades com emerald i les seves vores transparents, efectes i d'altres xorrades que tant m'agraden.

   Són problemes amb els que ja me vaig trobar a la 7.04, però per als que mos agrada ponyir resultaven més un entreteniment que una molèstia.
   7.10 -> 8.04 LTS
   13 de decembre de 2009..
   I tot anava guai amb na Gutsy fins que un dia qualsevol vaig pensar a instal.lar-li alguna cosa nova, el gsopcast (per veure la tv), i cony, no me funcionaven els repositoris, no podia instal.lar res. S'havia trencat cosa.
   No sé com però descubrí que m'havia quedat sense suport de Canonical, perque na Gutsy havia passat de moda, any i mig després, al 2009 de llavors. Era es moment de passar a sa meva primera LTS, la Hardy Heron.
   I amb aquesta, cap problema que jo recordi.
   8.04 LTS -> 8.10
   21 de juny de 2010..
   Ahir mateix, des de sa feina, i com tenia pensat des de fa temps, vaig donar sa primera passa per a no quedar-me sense suport l'any vinent, al passar els 3 anys de la Hardy Heron. Començà es perenigratge fins sa següent LTS, la 10.04 (Lucid Lynx) que ha sortit enguany.
   Després d'actualitzar no he tingut massa problemes. Els serveis segueixen funcionant, que és lo principal, ni que vaig tenir que revisar els fitxers /etc/services i php.ini  durant s'actualització. Així mateix inadyn (aplicació que manté actualitzada s'IP dinàmica a dyndns.org) havia deixat d'executar-se a l'iniciar-se el sistema.
   Lo més estrany es que va deixar de funcionar la gràfica (quan amb la 8.04 no havia tingut problema), però va ser fàcil de solventar perquè entrava amb un mode de gràfics simple i al mateix menú Sistema/Administració hi ha una eina d'nVidia per a refer es fitxer xorg.conf que funcionà perfectament.
   Amb aquest problema gràfic vaig tenir que reactivar els efectes de Compiz des de Sistema/Preferències/Apariència.
   També va sorgir un problema amb es plugin d'adobe flashplayer. El firefox demanava sa reinstal.lació, cercava s'extensió als seus repositoris i la trobava però al intentar instal.lar deia que ja hi era instal.lada i no feia res, per lo que no funcionava es flash a cap web. La solució passà per reinstal.lar-lo des del gestor de paquets de Synaptic.
   Una altra és que m'han desaparegut les connexions de xarxa al Network Manager. L'icona de xarxa al costat des rellotge surt amb una creu i a sa llista no apareixen dispositius. Vorem si s'arreglat solet amb s'actualització a Jaunty... que just ha acabat ara, perquè això sí, tinc connexió. (Solució)
    8.10 -> 9.04
   22 de juny de 2010..
   Un dia després, d'Intrepid Ibex a Jaunty Jackalope. Quasi obligat perquè la Intrepid Ibex, ni que m'agrada aquesta distribució que vaig provar al portàtil, ja no té suport de Canonical i és precisament lo que vull evitar.
   De nou me toca revisar es fitxer /etc/services però això és perquè jo el tinc personalitzat per un tema de telnet, m'imagin que no passa normalment així que en les següents actualitzacions omitiré això.
   Ara però me surt un arxiu que abans amb s'Intrepid no havia tingut que tocar, /etc/vim/vimrc.tiny ¿? Què putes és això? Ho devia emprar en algun moment friki (vim = vi millorat)... au, a cagar.
   Eliminant paquets obsolets... estic veient coses de nvidia, d'altres d'openssh, au, el.limina. Voràs tu lo que me trob quan arribi a casa. Això ja està llest, ara ha de reiniciar-se es sistema. Pls, wait.
   S'equip ja està reiniciat i aparentment no hi ha cap problema. Tret del detectat a l'anterior upgrade sobre el Network Manager, i que per ara no arreglaré ja que està força localitzat i justificat, i no m'està donant cap mena de problema.
   23 de juny de 2010..
   Resum de problemes:
   • inadyn (dimoni d'actualització de la DNS dinàmica) havia deixat de funcionar. S'ha solucionat tornant-lo a afegir a l'opció Sistema/Preferències/Aplicacions d'inici. Se coneix que ha canviat es format dels fitxers .desktop. OK
   • He perdut pel camí ses tecles ràpides (hot keys), per ex. amb Alt+F1 desplegava es menú de gnome i ara ja no. Arreglat anant a sa configuració des Compiz i activant s'opció "Gnome compatibility". OK
   • Al Network Manager continua sense aparèixer es dispositiu de xarxa (amb cable). Això ja ve de l'actualització anterior i no me preocupa per ara.
   • vnc-server no funciona amb es Compiz activat. Me foto per ara, perquè a la 10.04 LTS he comprovat que aquest problema desapareix. Ok a la següent versió.
   • webmin. Un altre dimoni que ha deixat de funcionar per algun motiu que no és el mateix del inadyn. Solucionat desinstal.lant i tornant a instal.lar amb es .deb de la web oficial. OK
    9.04 -> 9.10
   26 de juny de 2010..
   Penúltim pas, actualitzant a Karmic Koala. El procés ha concluit sense cap novetat (tret de services i php.ini com a actualitzacions anteriors) i ja toca reiniciar.

   Problemes:
   • squid no s'inicia perquè no se troba es directori d'errors en llegua catalana. (FATAL: Error Directory /usr/share/squid/errors/Catalan: (2) No such file or directory). Han canviat sa nomenclatura, ara els directoris d'errors s'abrevien amb dues lletres "ca" pel català. Arreglat idò editant /etc/squid/squid.conf i modificant-lo. OK
   • vnc-server continua sense anar amb els efectes de compiz activats. Ara però ho he pogut arreglar amb una solució que vaig llegir però no se podia aplicar a la 9.04. Activar s'opció disable_xdamage amb el gconf-editor. O bé executeu això (amb usuari normal, no com a root):
    $ gconftool -s -t bool /desktop/gnome/remote_access/disable_xdamage true OK
   • El Network Manager continua sense mostrar sa connexió amb fil, pel fet d'estar configurada a s'arxiu interfaces, lo qual fins a cert punt és correcte. Així que si a la 10.04 LTS continua sense mostrar res i no trob cap inconvenient, el desactivaré i prou.
   28 de juny de 2010..
   El processador està disparat, treballant al noranta i pico percent casi continuament i sense motiu aparent. Potser culpa de s'escalfor, perque fa molt que no faig net per dins aquest bitxo i ja des de versions anteriors, i des de fa temps, que el ventilador va a tope. A més de que és un ordinador que està encés sempre.
   Si treiem de banda que el processador està a punt d'explotar, no l'he testat a fons ni molt manco però el funcionament en general és correcte, els serveis funcionen i a cop d'ull, sense entrar programa per programa, tot va bé.
   Aquest vespre l'aturaré i li farem una neteja però no m'esperaré a trobar més problemes, de totes maneres haurà d'estar encés tot lo que resta de dia així que aprofitem-lo i passem al darrer pas. Esperem que no se cremi!!
   9.10 -> 10.04 LTS
   28 de juny de 2010..
   L'actualitat, el present. Amb Karmic Koala tenim suport fins abril de 2011 però per això resta manco d'un any. Lucid Lynx sent LTS, mos ofereix 3 anys de suport, això vol dir fins abril de 2013. On serem llavors i que serà d'aquest servidor llavors? Voleu dir que encara existirà? Si deixa d'existir no serà per manca de S.O., això segur.
   Fotem-li!!
   Aix... abans d'això una "Actualització parcial". Ni que sigui per tocar els collonets, per lo vist havia quedat pendent d'upgradejar el gnome-bluetooth i m'he vist forçat a fer s'actualització parcial que me suggeria el sistema. No m'ho ha demanat però no puc reiniciar el sistema per VNC, així que faré s'actualització a 10.04 LTS sense reiniciar després d'aquest mini upgrade. Au, a tremolar.
   Ara sí!
   Idò, no. Els primers problemes venen abans d'intentar tornar a iniciar s'upgrade. Ara amb skype-common, és un paquet ha eliminar per s'upgrade però que diu que apareix a sa llista negra. Elimino completament tant skype com skype-common manualment des del Synaptic, ja que fa temps que no utilitzo Skype.
   Tercer intent!!
   S'ha posat a actualitzar i un cop descarregat tot, quan s'ha posat a instal.lar i ha demanat pel reinici dels serveis, s'ha quedat aturat el procés. Via VNC es teclat ja no  funciona, només es ratolí i sa finestra on s'ha d'acceptar es reinici dels serveis ha quedat tapada, sense que hi hagi manera de prémer es botó. No reacciona al ratolí, ni amb tecles, ni amb teclat virtual (d'accés universal). En definitiva, no trob manera de prémer es botó per a que continui s'instal.lació fins que no arribi a casa. Uuuuuh...
   ....

   Deu ni do... aquí som, amb la Lucid Lynx ja funcionant, i de primeres diria que bastant bé, i de manera que fa un parell d'hores ni m'ho hauria imaginat.

   Quan he arribat a casa tot estava com amb el VNC, no se podia fer res i es teclat no reaccionava a res. En un intent desesperat he sortit de la sessió del gnome esperant tornar a entrar i que algun miracle me permetés continuar amb un mínim de normalitat. Idò... res més lluny de sa realitat.

   Sa pantalla ha quedat fosca sense que s'ordinador reaccionés a res, així que després de colpejar el teclat, ha tocat reiniciar. I...

   mount: mounting none on /dev failed No such device

   Després de dos reinicis me l'he quedat mirant pensant que fer, durant dos o tres minuts quan.. ha resucitat i s'ha posat a intentar fer cosa fins que s'ha posat a dir que no podia montar cap unitat i se quedava tirat.

   He tornat a esperar... no passava res aquesta vegada. I ja m'estava cagant en Canonical quan he pres sa lletra 's' fent es gilipolles. I, oh, s'ha posat a omitir el montatge de ses unitats. S'arrel l'havia pogut montar, i després d'entrar amb es grub amb l'opció de recuperació (pensava que no servia per a res), i uns quants reinicis més fent es burro.

   He pogut arrencar amb consola i llavors te dius: bueno, anem a escriure algun comandament que me tregui d'aquest merder... i han passat unes quantes mosques i una estoneta de silenci fins que he posat:

   $ sudo apt-get dist-upgrade

   De perdidos al río! que sea lo que Dios quiera! Error!!!

   Havia coses fotudes i me diu, prova posant '-f' i jo pens -f = forçar ¿?

   I bé, ja ho deien que si una cosa no funciona lo millor es forçar-la, ergo:

   $ sudo apt-get -f dist-upgrade

   I aquí som, al dia. Fins i tot he aprofitat per fer net sa tapa de la CPU i ara va això a un % d'us "normal" (prop del 20% amb es firefox obert). Acceptable

   Vaja, vaja, el Network Manager ja no me surt, era justament lo que jo volia fer i m'han estalviat sa feina els de Canonical. M'ho mereixo, després de sa puta merda d'instal.lador que han fotut!!! Malparits!! Casi formatejo!!!

   Au, bonda senyors/senyoretes. Si trob cosa trencada en això, ja ho diré o no.

   21.6.10

   Progrés d'arrancada ubuntu 10.04 LTS

   Després d'actualitzar es portàtil d'ubuntu 9.10 (Karmic) a 10.04 LTS (Lucid), el progés d'engegada del sistema operatiu havia desaparegut. Només algunes línies de comandaments abans d'iniciar-se el gdm, que si bé queda molt matrix, mola més veure alguna pijada durant sa càrrega.

   Idò bé, aquesta entrada d'un bloc m'ha ajudat.

   Resulta que el programa que fa aquesta xorrada d'arrancada nom Plymouth i concretament, en es meu cas, n'he tingut prou amb executar aquestes comandes:
   $ echo FRAMEBUFFER=y | sudo tee /etc/initramfs-tools/conf.d/splash
   $ sudo update-initramfs -u
   I prou, al reiniciar ja se'm mostra el nou mode de veure es progrés de càrrega del ubuntu. M'agrada més el de Karmic, que si bé era poc vistós com a mínim no era lila.

   Què farem.

   18.6.10

   StrokeIt 9.7 - Català

   He traduït al català sa versió 9.7 d'StrokeIt però l'autor sembla haver abandonat es tema, així que la diex aquí per si algú, a més de jo, empra aquesta utilitat.

   S'ha de descomprimir s'arxiu dins el directori on sigui instal.lat, en es meu cas s'ha ficat, no sé perquè, dins un directori de 'documents and settings' en comptes de posar-se a 'Archivos de programa', que seia lo més normal. Si no trobeu sa ruta, com jo, podeu mirar sa clau de registre:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\StrokeIt
   amb es regedit, allà on sigui es programa de desinstal.lació es on s'ha instal.lat es programa.

   Mirror 1: http://minino.homeip.net/misc/StrokeIt_9.7_catalan.lng.zip
   Mirror 2: http://www.megaupload.com/?d=V73M0BWV
   Mirror 3: http://rapidshare.com/files/400342176/StrokeIt_9.7_catalan.lng.zip.html

   15.6.10

   screen - executar en segon plànol

   $ sudo apt-get install screen
   GNU Screen, és una bona utilitat per al terminal de linux. De fet permet executar múltiples terminals persistents des de només un.

   Un cop instal.lat, al executar des d'un terminal:
   $ screen
   Accedirem a un nou terminal al que podrem treballar i prémer Ctrl+A+D en qualsevol moment per abandonar-lo. Quan volguem tornar escribim:
   $ screen -r
   I tornarem allà on el vam deixar. A jo me resulta molt pràctic quan utilitzo una sessió ssh des de sa feina al meu servidor ubuntu de casa, per exemple deix baixant alguna cosa utilitzant plowdown i no vull que s'aturi sa descàrrega quan tanqui es Putty.

   Comprimir amb mencoder a doble passada

   Aquí el comandament que executo per a compirmir, en principi qualsevol vídeo, a .avi amb còdec XviD de vídeo i MP3 d'àudio, compatible amb qualsevol reproductor DivX de sobretaula.

   Gastant mencoder ($ sudo apt-get install mencoder).

   Primera passada:
   $ mencoder video.avi -oac mp3lame -lameopts cbr:br=96:mode=3 -ovc xvid -xvidencopts pass=1:bitrate=-640000 -ffourcc DIVX -o /dev/null
   Segona passada:
   $ mencoder video.avi -oac mp3lame -lameopts cbr:br=96:mode=3 -ovc xvid -xvidencopts pass=2:bitrate=-640000 -ffourcc DIVX -o nou_video.avi
   :)

   SFTP - FTP via SSH des de Windows

   Des de l'escriptori Gnome d'un Ubuntu és molt senzill connectar-se per utilitzar SFTP, mitjançant s'opció al menú Llocs/Connectar a servidor o amb sa comanda sftp de d'un terminal.

   Des de Windows disposem de Putty per a connectar-nos per ssh i de WinSCP per al sftp.

   plowshare - descàrrega directa des de consola

   Quan volguem baixar un arxiu allotjat a un servidor de DD (megaupload, rapidshare, etc...) des d'una consola/terminal linux, una bona aplicació és plowshare,una utilitat de consola que permet fer aquest tipus de descàrregues.

   Instal.lació...

   Certament no recordo com el vaig instal.lar però mirant ara veig que està als repositoris, almenys al meu ubuntu 8.04.
   $ sudo apt-get install plowshare
   Amb això n'hauria d'haver prou per instal.larse, si no, per google se troben instruccions però segurament baixant el .deb de pàgina oficial obtinguem la instal.lació més correcta sense utilitzar els repositoris.

   Una vegada instal.lat podrem escriure a un terminal cosa així:
   $ plowdown http://www.megaupload.com/?d=7KSVJV1C
   Si tenim una llista d'enllaços per baixar, podem ficar-los a un arxiu de text i executar:
   $ plowdown archivo_lista_enlaces
   Igualment també disposem de "plowup" per pujar arxius a servidors de DD, ni que això és cosa que jo no he mirat i que si vos interessa, m... documenteu-vos. :b

   Quan és això útil?

   Idò al meu cas, tenint capats els servidors al curro i poguent connectar-me per ssh al meu servidor de casa. Resulta de lo més discret posar alguna cosa a baixar per una finestreta de terminal i així no he d'esperar a arribar a casa per posar-lo a descarregar.

   VNC Ubuntu / Activar encriptació

   Segons sa documentació, al activar l'opció "require_encryption" de Vino qualsevol client que no utilitzi encriptació TLS serà rebutjat. 

   Activar el requeriment d'encriptació al Vino (gconf-editor / gconftool).

   O bé utilitzem gràficament s'opció de Gnome Sistema/Preferències/Accés remot i activem s'opció "Requerir xifratge", o bé amb gconf-editor o per consola (qué és es meu cas des de ssh) emprant gconftool canviarem sa configuració del Vino.

   Per veure sa configuració actual executam:

   $ gconftool -a /desktop/gnome/remote_access
   authentication_methods = [vnc]
   lock_screen_on_disconnect = false
   use_alternative_port = true
   require_encryption = false
   view_only = false
   prompt_enabled = false
   icon_visibility = client
   vnc_password = ???????
   enabled = true
   local_only = false
   alternative_port = 5900
   mailto =
   Canviem s'opció de "require_encryption" a true i reiniciem el servidor.
   $ gconftool -s -t bool /desktop/gnome/remote_access/require_encryption true
   $ gconftool -s -t bool /desktop/gnome/remote_access/enabled false
   $ gconftool -s -t bool /desktop/gnome/remote_access/enabled true
   Amb això es servidor ja només admetrà clients que encriptin sa comunicació amb SSL/TLS.

   Des d'allà on volguem accedir al servidor necessitarem per tant un client amb soport SSL/TLS, com ara Enhanced TightVNC Viewer, que és el que estic emprant jo i s'únic que he trobat.