10.5.11

SCRIPT: Ping list

Un altre mega script que me penjo per aquí, aquest  per fer-me pings a llistes d'IPs.

rm pings
echo PINGING....
for ip in `cat ip_list | sed 's/[^0-9.:]/ /g' | sed 's/\ .*//g'`
do
  port=`echo $ip | sed 's/^.*://g'`
  ip=`echo $ip | sed 's/\:.*//g'`
  died=`cat died_ip | grep $ip | wc -l`
  if [ $died -eq 0 ]
  then
    rtt=`ping -an -c4 $ip | grep ^rtt | cut -d/ -f5,7 --output-delimiter=" "`
    if [ "$rtt" == "" ]
    then
      rtt=died
      echo $ip >> died_ip
    fi
    echo $ip:$port = $rtt
    echo $ip:$port = $rtt >> pings
  fi
done
echo REVERSED RANKING
cat pings | grep -v died | sort --key=3 -nr
exit 0

Jugar amb Linux

No en trobarem jocs de moda però bé, per passar s'estona aquí tenim una distro dedicada només als jocs.

Live.LinuX-gamers Live DVD 0.9.7

9.5.11

Manipulant es meu router jazztel

Bo i senzill manual de comandaments del iptables:
http://www.efn.uncor.edu/escuelas/computacion/files/Manual%20de%20Uso%20de%20IPTables%20-%20Jorge%20Kleinerman.pdf

Exemple per forwardejar un port: iptables -A INPUT -p tcp --dport xxxx -d x.x.x.x -j ACCEPT

Comandaments per hackeig d'un router similar (amb busybox):
http://www.cyberciti.biz/tips/hacking-the-dlink-502t-router.html

2.5.11

SCRIPT: Notificacions quan s'atura un procés

M'he currat aquest mega script que executo periòdicament amb es cron per enviar-me mails quan s'atura un procés.

I me'l penjo aquí:

ps -ef > process_list
count_active=`cat process_list | grep $1 | grep -v "$0" | wc -l`
if [ $count_active -eq 0 ]
then
  if [ ! -f $1_sent ]
  then
    echo "Current process list attached." | /usr/local/bin/mutt -a process_list -s "$1 is not running" $2
    mv process_list $1_sent
    exit 0
  fi
else
  rm -f $1_sent
fi
rm process_list
exit 0

Tor i Torify

Cercant s'anonimat amb un compte de ssh a un servidor públic, vaig trobar el tor, que si bé no és anònim 100% (pel que vaig llegir ràpidament així com ho feia jo, les DNS se resolien directament sense passar pel proxy).

El comandament era tan simple com per exemple:

$ torify links http://twitter.com

On "links" és un navegador web de consola, i "http://twitter.com" és una pàgina web... però igual funcionaria amb:

$ torify firefox http://check.torproject.com

En, so meu problema era instalar-ho a casa, pq me va fer gràcia. Idò lo recomanat oficialmente és això per Ubuntu:

http://www.torproject.org/docs/debian.html.en#ubuntu

Seguint aquestes instruccions tenim es "tor" bàsic instal·lat. Hi ha moltes coses per xafardejar en això un dia d'avorriment. Ni que realment, necessitem anonimat? Mos fiem dels servidors de tor?

Agh...

Preparació per quan li enxufi a n'això s'Ubuntu 11.04

Vaig recollint tot lo interessant que vaig trobant sobre posibles problemes després d'instal·lar la Natty.

Esper que no me faci falta:
How to Fix Emerald in Ubuntu 11.04: http://abz89.wordpress.com/2011/05/02/how-to-fix-emerald-in-ubuntu-11-04/

Això mola:
Beautiful BURG boot-loader gets Ubuntu 11.04 PPA: http://www.omgubuntu.co.uk/2011/05/beautiful-burg-boot-loader-gets-ubuntu-11-04-ppa/

Una de "coses a fer":
I això de Nautilus Elementary ¿?
http://usemoslinux.blogspot.com/2011/04/algunas-cosas-para-hacer-despues-de.html

Sembla que hi ha bona relació unity<->spotify