10.5.11

SCRIPT: Ping list

Un altre mega script que me penjo per aquí, aquest  per fer-me pings a llistes d'IPs.

rm pings
echo PINGING....
for ip in `cat ip_list | sed 's/[^0-9.:]/ /g' | sed 's/\ .*//g'`
do
  port=`echo $ip | sed 's/^.*://g'`
  ip=`echo $ip | sed 's/\:.*//g'`
  died=`cat died_ip | grep $ip | wc -l`
  if [ $died -eq 0 ]
  then
    rtt=`ping -an -c4 $ip | grep ^rtt | cut -d/ -f5,7 --output-delimiter=" "`
    if [ "$rtt" == "" ]
    then
      rtt=died
      echo $ip >> died_ip
    fi
    echo $ip:$port = $rtt
    echo $ip:$port = $rtt >> pings
  fi
done
echo REVERSED RANKING
cat pings | grep -v died | sort --key=3 -nr
exit 0

Cap comentari:

Publica un comentari

Escriu